Home

De Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers, verder FLRCV* genoemd, is in 1981 statutair als vereniging opgericht.

De FLRCV kent als Federatie geen persoonlijk lidmaatschap maar enkel een verenigings-lidmaatschap. 

Het bestuur van de FLRCV wordt gevormd door afgevaardigden van de lid-verenigingen die door de algemene vergadering uit haar midden worden gekozen. De bestuursfuncties worden derhalve, in tegenstelling tot het lidmaatschap, wel persoonlijk ingevuld.

De FLRCV heeft als doel de behartiging van de belangen en het bevorderen van de goede samenwerking van de bij de FLRCV aangesloten verenigingen op het gebied van de modelvliegsport, in al zijn facetten en in de breedste zin van het woord. Om hieraan invulling te geven worden de onderlinge banden tussen de verschillende modelvliegverenigingen onderhouden en versterkt door middel van het ontplooien van gezamenlijke activiteiten die alles te maken hebben met het uitoefenen van de modelvliegsport.

Door middel van regelmatig overleg en het maken van onderlinge afspraken tussen de aangesloten verenigingen, zorgt de FLRCV voor een duurzame en verantwoorde uitoefening van de modelvliegsport, nu en in de toekomst. Iedere lid-vereniging houdt daarbij haar eigen verantwoordelijkheid.

De basis voor de activiteiten van de FLRCV wordt gelegd in een drie-tal bijeenkomsten die ieder jaar op een centrale locatie worden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten passeert een scala van onderwerpen, alle verband houdend met de modelvliegsport, de revue. Denk aan zaken als veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, wet- en regelgeving, vergunningen, evenementen, aansprakelijkheid, verzekeringen, terreinbeheer en alle andere hieraan gerelateerde onderwerpen. In de basis is de FLRCV een vergaarbak en doorgeefluik van alle vraagstukken waarmee de modelvliegsport in het algemeen en de lid-verenigingen in het bijzonder te maken krijgen. Door ervaringen te delen worden oplossingen gecreëerd!

Voor het behartigen van gezamenlijke belangen van de lid-verenigingen treedt de FLRCV ook als contactpersoon en aanspreekpunt op naar derden, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties.

Daarnaast streeft de FLRCV een goede samenwerking na met soortgelijke organisaties, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Zo hebben op 30 maart 2017 de KNVvL Modelvliegsport en de FLRCV een intentieverklaring ondertekend om de reeds bestaande samenwerking met elkaar op het gebied van de modelvliegsport op allerlei vlak verder te intensiveren en te verduurzamen, gebruik makend van elkaars competentie, kennis en kunde. Sinds 2021 bestaat een hecht samenwerkingsverband tussen de 3 Nederlandse bonden: FLRCV, KNVvL-Modelvliegsport en SNMV.

De werkwijze van de FLRCV wordt vooral gekenmerkt door een ‘bottom-up’ aanpak: De aangesloten verenigingen zijn initiatiefnemer en de FLRCV faciliteert en coördineert!

Als u meer wilt weten over de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers, kijk dan verder op deze site of neem contact op met het secretariaat of een van de bestuursleden. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijwonen van FLRCV bijeenkomsten. Neem daarvoor contact op met het secretariaat. Wanneer u, in welke hoedanigheid dan ook, behoefte heeft aan antwoorden op uw vragen of een klankbord met betrekking tot de modelvliegsport en/of hieraan gerelateerd verenigingsleven, is de FLRCV u graag van dienst.

*FLRCV: Niet alleen voor modelvliegers, ook door modelvliegers!